WINTPOWER-e hoş geldiňiz

Habarlar

 • WT220914AS Suratlar

  WT220914AS Suratlar

  SDEC DIESEL GENERATOR SET SAKLAMASY WE GÖZEGÇILIGI Täze dizel elektrik generatoryny, hereketlendiriji SDEC we alternatiw Leroy somerini täze müşderimize, esasy güýji 500kva / 400kw, açyk görnüşde gowşurýarys.ÜPJÜNÇILIK KESELI: 1).Täze SDEC hereketlendirijisi 2).Täze Leroy Somer AC brus ...
  Koprak oka
 • Wintpower 650KVA dizel generatorynyň Afrika bazaryna täze eltilmegi

  Wintpower 650KVA dizel generatorynyň Afrika bazaryna täze eltilmegi

  MODEL NOOK.Garaşylýan çykyş CUMMINS ENGINE MODEL LEROY SOMER ALTERNATOR MODEL Dolandyryş moduly QTY (SET) KVA KW Howa subutnamasy Sessiz görnüş WT-C650 650 520 KTA19-G8 TAL-A473-E DSE6120 1 1. Üpjün etmegiň çäkleri: 1).Marka ne ...
  Koprak oka
 • Cummins we Isuzu Generator Müşderä gowşurylýar

  Cummins we Isuzu Generator Müşderä gowşurylýar

  1. Täze Isuzu / Cummins Täze marka dwigateli, Global kepillik 2. Täze AC çotgasyz Alternator Wintpower / Stamford: 3 Faza 4 Pole, 380 / 220V, 50Hz, PF 0.8, 1500Rpm, IP23, H izolýasiýa synpy.3. Adaty radiator 50 derejeli suw 100% kooperatiw, howpsuzlyk işgäri, w ...
  Koprak oka
 • Iň oňat dizel generator toplumyny saýlamak üçin üç maslahat

  Iň oňat dizel generator toplumyny saýlamak üçin üç maslahat

  Häzirki wagtda elektrik energiýasynyň iň möhüm çeşmesine öwrüldi we hemişe elektrik togunyň kesilmegi we elektrik çäkleriniň bolmagy bolar, şonuň üçin dizel generatorlary adatdan daşary ýagdaýlarda ýeterlik güýje eýe bolmak üçin her pudakda ileri tutulýan görnüşe öwrüldi.Dizel generatoryny gözleýän bolsaňyz, ...
  Koprak oka
 • Näme üçin dizel generator toplumy üçin tolgunma ýitýär?

  Näme üçin dizel generator toplumy üçin tolgunma ýitýär?

  1. Dizel generatory uzak wagtlap işlemeýär we saklanylanda tehniki hyzmat etmeýär.2. Dizel generatorlary gaty şertlerde, çygly, tozanly we poslaýjy ýerlerde ýerleşdirilýär.Enjam operatorlary tozan we suwdan gaça durmak üçin enjamyň daş-töweregini arassalamakda gowy iş etmeli ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň näsazlygyny nädip analiz etmeli?

  Dizel generatorynyň näsazlygyny nädip analiz etmeli?

  Dizel generatorynyň ýalňyş derňewi?Dizel generatorlaryny nädip çözmeli?Dizel öndürijileriniň näsazlyklaryny düzetmek üçin maslahatlar?Dizel elektrik generatorynyň köp ýyllyk synag tejribesi, atyş meselesiniň çözgüdini aşakdaky ýaly çözmäge kömek edýär: 1.Engine ýokary temperatura ater Suw nasosy köneldi ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlarynyň benzin we tebigy gaz generatorlary bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?

  Dizel generatorlarynyň benzin we tebigy gaz generatorlary bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?

  Dizel generatorlary benzin we tebigy gaz öndürijilerinden has tygşytly, az energiýa sarp edýär we has köp elektrik öndürýär.Umuman, sökülen generatorlaryň ýokary netijelilik, arzan bahadan, aňsat tehniki hyzmat etmek we işlemek ýaly artykmaçlyklary bar 1. Dizeliň bahasy has arzan ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumlaryny ulanmakda umumy meseleleriň çözgüdi

  Dizel generator toplumlaryny ulanmakda umumy meseleleriň çözgüdi

  1. Gijä galan tehniki hyzmat, aşa hapa ýagyň, ýelimliligiň peselmegine, süzgüçiň petiklenmegine we çalgy ýagynyň ýeterlik bolmazlygyna, hereket edýän bölekleriň zaýalanmagyna we maşynyň näsazlygyna sebäp bolar.Enjam ilkinji tehniki hyzmat üçin ilkinji 50 sagadyň dowamynda işleýär, soňra ýagy, ýag süzgüçini we dizini üýtgedýär ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumyny ulananyňyzda howpsuzlygy goramak işleri edilmelidir

  Dizel generator toplumyny ulananyňyzda howpsuzlygy goramak işleri edilmelidir

  Dizel generator toplumyny ulananyňyzda haýsy howpsuzlygy goramak boýunça işler edilmeli?Indi aşakdaky nokatlary bellemelidiris.1.Dizel ýagynda benzol we gurşun bar.Dizel barlanylanda, guradylanda ýa-da doldurylanda, motoryň ýagy ýaly dizeliň ýuwulmazlygy ýa-da dem almazlygy üçin aýratyn üns beriň.Dem almaň ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň howa süzgüçini dogry ulanmak

  Dizel generatorynyň howa süzgüçini dogry ulanmak

  Dizel generatorynyň howa süzgüji gurnamasy howa süzgüç elementinden, süzgüç gapagyndan we gabykdan durýar.Howa süzgüçiniň hili howa süzgüçiniň ýygnalmagynda möhüm rol oýnaýar.Howa süzgüji, adatça kagyz süzgüçden ýasalýar.Bu süzgüç ýokary netijeliligi we tozanyň pes geçirijiligine eýedir.Kagyz howa süzgüçini ulanmak ...
  Koprak oka
 • Wintpower 460KW täze belentlikdäki täze Cummins generator taslamasy barada hasabat

  Wintpower 460KW täze belentlikdäki täze Cummins generator taslamasy barada hasabat

  Recentlyakynda deňiz derejesinden 2900 msnm we -3 ° C ~ 30 ° C gurşaw ýagdaýy üçin täze Cummins generator toplumynyň synag we tabşyrygyny tamamlandygymyzy mälim edýäris.Taslamanyň käbir aýratynlyklary: Generator Specialörite ýagdaýda işleýär Bu generator du ...
  Koprak oka
 • Cummins generatory üçin çyzgy silindriniň sebäbi

  Cummins generatory üçin çyzgy silindriniň sebäbi

  Cummins generator toplumlaryny satyn alýan müşderilere şeýle uly ýitgileriň öňüni almak üçin öz-özüni goramak dolandyryş ulgamlaryny gurmagy maslahat berýäris.Işlemegiň ýeterlik däldigi: Iň gysga wagtyň içinde netijeli işlemek üçin iş wagty we ýük paýlanyşy göz öňünde tutulmalydyr.Örän pes ýüküň aşagynda-da ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3