WINTPOWER-e hoş geldiňiz

Zawod gezelenji

1

2

3

4

5

Hytaýyň günorta-gündogaryndaky deňiz kenaryndaky ajaýyp şäher bolan Fuzhou şäherinde ýerleşýän WINTPOWER Technology Co., Ltd.13 ýyl töweregi tejribe toplap, WINTPOWER dünýädäki birinji derejeli gensetleriň dizaýny we önümçilik tehnologiýalary we ösen gaýtadan işlemek endikleri üçin artykmaçlygy özleşdirdi, şol bir wagtyň özünde WINTPOWER täze döredilişe we ýokary derejä ýetmäge bagyşlandy.

6

7

8

9

WINTPOWER, generator toplumlaryny we elektrik ulgamlaryny gözlemek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça toplumlaýyn ukybyna eýe.Hünärmenlik, masştab we ulgamlaşdyryş derejesi bütin dünýäde birinji derejededir.Şol bir wagtyň özünde, birnäçe patent bilen WINTPOWER global ulanyjylarymyza howpsuz, ösen, daşky gurşaw we tygşytly talaplara laýyklykda dürli ýangyç guýujy enjamlar we dürli woltlar bilen akylly dolandyryş generator toplumlaryny üpjün edýär.WT seriýaly önümler Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Aziýa, GDA we beýleki sebitler ýaly 60-dan gowrak ýurda eksport edildi.Önümler telekommunikasiýa ulgamy, maglumat merkezi, magdançylyk, elektrik energiýasy, awtoulag ýollary, in engineeringenerçilik kompaniýalary, maliýe ulgamlary, myhmanhanalar, demir ýol, goşun, howa menzili, söwda binalary, hassahanalar, zawodlar we ş.m. ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar. , WINTPOWER, bütin dünýäde strategiki hyzmatdaşlar bilen global hyzmat ulgamlaryny döretdi.

11

12

14

13

10

WINTPOWER, Cummins, Perkins, Doosan-Daewoo, Deutz (HND) ýaly meşhur dwigatel öndürijileriniň we Hytaýyň Emerson, Stamford we Engga döwründe Leroý Somer ýaly meşhur alternatiw öndürijileriniň esasy hyzmatdaşy boldy.
WINTPOWER ISO9001: 2020, ISO14001, ISO18001, CEewropa CE we Rus GOST bilen şahadatnama berdi.Thehli enjamlar halkara we Hytaý standartlaryna laýyk gelýär, mysal üçin ISO8528, ISO3046, GJB150, GB / T2820, GB1105, YD / T502.Käbir önümler Euro USA, USA EPA we GARB standartlaryna laýyk gelýär.

15

16

17

18

19

20

21

22

WINTPOWER hyzmat ulgamy
Müşderä gönükdirilen adaty hyzmat, dünýädäki tor hyzmaty has gowy we has gowy hyzmat derejesi
Düşünjeler :WINTPOWER Önümleri üçin müşderileriň arkaýyn bolmagyny üpjün ediň Müşderilere hyzmat etmek bilen, WINTPOWER ynam gazanýar. Müşderiler bilen bilelikde Hyzmat döwründe WINTPOWER ilki bilen iň oňat işleýär we müşderileriň gyzyklanmalaryny goraýar.
Generatory ulanyp bilmedik ýagdaýynda, WINTPOWER nädip ulanmalydygyny bilýänçä müşderä kömek edýär
WINTPOWER hyzmat ýörelgeleri
Müşderi ilkinji nobatda we dogruçyllyk.Müşderilere ýürek we jana ähli derejelerde her gün 24 sagat hyzmat etmek.