WINTPOWER-e hoş geldiňiz

WT tebigy gaz generator toplumy biogaz generator toplumy

WT tebigy gaz generator toplumy biogaz generator toplumy

Çalt maglumatlar:

Tebigy gaz generatory
Gaz generatory
Tebigy gaz generatory
Biogaz generator toplumy
Biogaz Genset


Önümiň jikme-jigi

Genset spesifikasiýasy

WINTPOWER-Cummins biogaz hereketlendirijisi maglumatlary

Haryt bellikleri

Genset modeli: WTGH500-G
Üznüksiz kuwwat: 450KW
Quygylygy: 50HZ
Tizlik: 1500RPM
Naprýa .eniýe: 400 / 230V
Uelangyç gazy: Biogaz
Gensetiň iş ýagdaýy:
1. Kabul ederlikli iş şertleri:
Daşky gurşawyň temperaturasy: -10 ℃ ~ + 45 ℃ (Antifriz ýa-da -20 below aşakda zerur gyzgyn suw)
Otnositel çyglylyk : < 90% (20 ℃ Alt, beýiklik: ≤500m.
2. Amaly gaz: biogaz
Kabul edip boljak ýangyç gazy basyşy: 8 ~ 20kPa, CH4 düzümi ≥50%
Gazyň pes ýylylyk bahasy (LHV) ≥23MJ / Nm3.LHV < 23MJ / Nm3 bolsa, gaz hereketlendirijisiniň güýji azalar we elektrik netijeliligi peseler.Gaz mugt kondensasiýa suwuny ýa-da mugt materiallary öz içine almaýar (hapalaryň ululygy 5μm-den az bolmaly.)
Otnositel çyglylyk : < 90% (20 ℃ Alt, beýiklik: ≤500m.
H2S mazmuny≤ 200ppm.NH3 mazmuny≤ 50ppm.Silikon mazmuny ≤ 5 mg / Nm3
Hapalyklaryň mukdary≤30mg / Nm3, ululygy≤5μm, Suwuň mukdary ≤40g / Nm3, mugt suw ýok.
BELLIK:
1. H2S hereketlendirijiniň böleklerine poslama sebäp bolar.Mümkin bolsa 130ppm-den aşakda dolandyrmak has gowudyr.
2. Silikon hereketlendirijiniň çalgy ýagynda ýüze çykyp biler.Dwigatel ýagynda ýokary kremniniň konsentrasiýasy hereketlendirijiniň bölekleriniň agyr könelmegine we ýyrtylmagyna sebäp bolup biler.CHP operasiýasy wagtynda hereketlendirijiniň ýagy bahalandyrylmaly we nebitiň görnüşi şeýle nebit bahalandyrylyşyna görä kesgitlenmeli.
“ComAp InteliGen NTC BaseBox” garaşma ýa-da parallel re inimlerde işleýän ýeke we köp gen toplumlary üçin giňişleýin gözegçilik ediji.Aýrylyp bilinýän modully gurluşyk, aýratyn müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän köp dürli giňeltmek modullary üçin potensialy aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.
“InteliGen NT BaseBox” 5,7 ”reňkli TFT ekrany bolan“ InteliVision 5 ”ekrany bilen birikdirilip bilner.

Aýratynlyklary:
1. ECU (J1939, Modbus we beýleki eýeçilik interfeýsleri) bilen hereketlendirijileri goldamak;duýduryş kodlary tekst görnüşinde görkezilýär
2. AMF funksiýasy
3. Awtomatiki sinhronlamak we güýç dolandyryşy (tizlik häkimi ýa-da ECU arkaly)
4. Esasy ýük, import / eksport
5. Saç syrmak
6. Naprýa andeniýe we PF dolandyryş (AVR)
7. Generatoryň ölçegi: U, I, Hz, kWt, kVAr, kVA, PF, kWt, kVAhr
8. Esasy ölçeg: U, I, Hz, kW, kVAr, PF
9. AC naprýa .eniýeleri we toklary üçin saýlanyp alnan ölçeg aralygy - 120/277 V, 0–1 / 0–5 A 1)
10. Girişler we çykyşlar dürli müşderileriň isleglerine laýyk gelýär
11. Ikitaraplaýyn ikilik netijeleri - ulanmak mümkinçiligi
12. BO ýokary ýa-da pes taraply wyklýuçatel
13. Modbus goldawy bilen RS232 / RS485 interfeýsi;
14. Analog / GSM / ISDN / CDMA modem goldawy;
15. SMS habarlary;ECU Modbus interfeýsi
16. Ikinji izolirlenen RS485 interfeýsi 1)
17. Ethernet birikmesi (RJ45) 1)
18. USB 2.0 gul interfeýsi 1)
20. Waka esasly taryh (1000 ýazgy)
21. Müşderiniň saýlanan bahalarynyň sanawy;RTC;statistik gymmatlyklar
22. Toplumlaýyn PLC programmirläp bolýan funksiýalar
23. Uzakdaky displeýiň interfeýsi
24. DIN-demir ýoly

Toplumlaýyn kesgitlenen we sazlap boljak goraglar
1. 3 fazaly toplumlaýyn generator goragy (U + f)
2. IDMT artykmaç + Gysga tok goragy
3. Artykmaç gorag
4. Ters güýji goramak
5. Derrew we IDMT ýer ýalňyş tok
6. 3 fazaly integral tok goragy (U + f)
7. Wektor çalşygy we ROCOF goragy
8. Dürli gorag görnüşleri üçin mugt düzülip bilinýän ähli ikilik / analog girişler: Diňe HistRecOnly / Duýduryş
9. / Duýduryş + Taryhy görkeziji / Duýduryş / Öçürilen ýük /
10. Haýal durmak / Breaker Açmak we sowatmak / Öçürmek
11. Öçürmek / Öçürmek / Sensor şowsuz
12. Fazanyň aýlanmagy we fazanyň yzygiderliligini goramak
13. Müşderä mahsus goraglary döretmek üçin islendik ölçenen baha üçin düzülip bilinýän goşmaça 160 programma üpjünçiligi

WINTPOWER-Cummins biogaz hereketlendirijisi Gaz dwigateli
Çotgasyz, özüni tolgundyrýan, Leroý Somer alternatiwasy Alternator
Sinhronizasiýa paneli bilen ComAp IG-NTC-BB gözegçilik ediji Dolandyryş ulgamy
Kurtka suwy üçin plastinka ýylylyk çalşyjy we sowadyjy üçin uzak radiator Sowuklama ulgamy
Gaz klapan Gaz otly
Italiýadan Solenoid klapan
Gaz alawy
Nol basyş klapan
MOTORTEC hereketlendirijisi bilen HUEGLI gaz garyjy (awtomatiki AFR) Garyşyk ulgamy
ALTRONIK ot alma gözegçisi we MOTORTECH tutaşdyryjy rulonlar Ot alma ulgamy
Batareýalar, batareýa zarýad beriji, tirsek, ümsümler we ş.m. Genset esbaplary
Dwigatel bölekleri kitaplary, Generator tehniki hyzmat we iş gollanmasy Resminamalar
Alternatiw hyzmat we iş gollanmasy
Dolandyryjy tehniki hyzmat we iş gollanmasy
Elektrik çyzgylary we gurnama çyzgylary.

Model KD500-SPS sinhronizasiýa paneli
Kuwwatlylygy 1000A
Howa öçüriji ABB markasy
Dolandyryjy ComAp IG-NTC-BB

Aýratynlyklary:
1. Gen-toplumy awtomatiki usulda parallel
2. Gen toplumyny awtomatiki usulda düşüriň
3. Gen-seti programmirlemek we bes etmek
4. Gen-gözegçilik we goramak
5. genleri milli gözenek bilen sinhronlaň
d.Kolumbiýanyň nebit ýatagynda 2x500kW gaz generatorlary, 2012-nji ýylyň maý aýynda guruldy. Gaz öndürijilerimiziň käbiri
2012-nji ýylyň oktýabr aýynda gurlan Nigeriýada a.2x500kW gaz generatorlary.
2011-nji ýylyň dekabrynda gurlan Russiýada b.2x500kW gaz generatorlary.
c.Angliýada 2x250kW gaz generatorlary, 2011-nji ýylyň maý aýynda oturdyldy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • WINTPOWER biogaz genset maglumatlary
  Genset modeli WTGS500-G
  Garaşma güýji (kWt / kVA) 500/625
  Kuwwaty dowam etdirýär (kWt / kVA) 450/563
  Baglanyş görnüşi 3 faza 4 sim
  Kuwwat faktory cosfi 0.8 yza galmak
  Naprýa .eniýe (V) 400/230
  Quygylyk (Hz) 50
  Bahalandyrylan tok (Amps) 812
  Gaz gensetiniň elektrik netijeliligi 36%
  Naprýa .eniýeni durnuklaşdyrmak ≤ ± 1.5%
  Naprýa .eniýe Derrew kadalaşdyrmak ≤ ± 20%
  Naprýa Receniýäni dikeltmegiň wagty ≤1
  Naprýa .eniýe üýtgemesi ≤1%
  Naprýa .eniýe tolkunynyň aberasiýa gatnaşygy ≤5%
  Quygylygy durnuklaşdyrmak ≤1% (sazlap bolýar)
  Quygylyk Derrew kadalaşdyrmak -10% ~ 12%
  Quygylygyň üýtgemegi ≤1%
  Arassa agramy (kg) 6080
  Jenset ölçegi (mm) 4500 * 2010 * 2480
  WINTPOWER-Cummins biogaz hereketlendirijisi maglumatlary
  Model HGKT38
  Marka WINTPOWER-CUMMINS
  Görnüşi 4 urgy, suw sowadyjy, çygly silindr çyzgysy, elektron dolandyryş otlaýyş ulgamy, öňünden garylan ajaýyp garyşyk ýanmak
  Motoryň çykyşy 536kW
  Silindrler we tertipnama 12, V görnüşi
  X urgy (mm) 159X159
  Çalyşma (L) 37.8
  Gysyş gatnaşygy 11.5: 1
  Tizlik 1500RPM
  Yhlas Turbo görnüşli we sowadylan
  Sowuklama usuly Suw fanat radiatory bilen sowadyldy
  Karbýurator / gaz garyjy Şweýsariýadan Huegli gaz garyndysy
  Howa / ýangyç garyşmagy Awtomatiki howa / ýangyç gatnaşygy
  Ot alma gözegçiligi Altroniki CD1 bölümi
  Ot açmak tertibi R1-L6-R6-L1-R5-L2-R2-L5-R3-L4-R4-L3
  Häkim görnüşi (tizligi kadalaşdyrýan görnüş) Elektron dolandyryş, Huegli Tehn
  kebelek klapan MOTORTEK
  Başlamak usuly Elektrik, 24 V motor
  Işleýiş tizligi (r / min) 700
  Biogazyň sarp edilişi (m3 / kWt) 0.46
  Oilag maslahat berilýär SAW 15W-40 CF4 ýa-da ondan ýokary
  Nebit sarp etmek ≤0.6g / kW.h.

   

  Alternatiw maglumatlar
  Marka WINT
  Model SMF355D
  Üznüksiz güýç 488kW / 610kVA
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) 400 / 230V / 3 faza, 4 sim
  Görnüşi 3 fazaly / 4 sim, çotgasyz, öz-özüni tolgundyrýan, damjalaýyn subutnama, goralýan görnüş.
  Quygylyk (Hz) 50
  Netijelilik 95%
  Naprýatageeniýäni sazlamak ± 1% (sazlap bolýar)
  Izolýasiýa synpy H synpy
  Gorag synpy IP 23
  sowatmak usuly ýel sowatmak, öz-özüni gyzdyrmak
  Naprýatageeniýäni sazlamak tertibi Awtomatiki naprýa .eniýe sazlaýjy AS440
  Halkara ülňülerine laýyk gelýän: IEC 60034-1, NEMA MG1.22, ISO 8528/3, CSA, UL 1446, UL 1004B haýyşy boýunça, deňiz düzgünleri we ş.m.
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň