WINTPOWER-e hoş geldiňiz

AC alternatiw çotgasyz alternatiw 100% mis alternatiw Hytaý generatory

AC alternatiw çotgasyz alternatiw 100% mis alternatiw Hytaý generatory

Çalt maglumatlar:

China AC Alternator
Hytaý “Alternator” -y göçürýär
Stamford alternatoryny göçüriň
Alternator Hytaý ýasady
AC Çotgasyz atlernator
100% mis alternatiwasy


Önümiň jikme-jigi

AC Çotgasyz atlernator

Haryt bellikleri

Aýratynlyklar we wariantlar standartlary “WINTPOWER senagat generatorlary BS EN 60034 talaplaryna we BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2-100, AS1359 ýaly beýleki halkara ülňüleriniň degişli bölümine laýyk gelýär.Isleg boýunça beýleki standartlara we şahadatnamalara seredilip bilner. "

WOLTAGE DÜZGÜNLERI SX460 AVR - STANDART “Özüňi tolgundyrýan dolandyryş ulgamy bilen esasy stator, tolgundyryjy statora Awtomatiki wolt sazlaýjy (AVR) arkaly güýç berýär.AVR-iň ýokary netijelilik ýarymgeçirijileri galyndy naprýa .eniýesiniň başlangyç pes derejelerinden oňyn gurulmagyny üpjün edýär.Tolgundyryjy rotoryň çykyşy üç fazaly doly tolkun köprüsiniň düzedijisi arkaly esasy rotora iýmitlenýär.Bu düzediji, meselem, gysga utgaşma sebäpli dörän ululyklardan goraýjy basyş bilen goralýar. ”

AS440 AVR
“Bu öz-özüni tolgundyrýan ulgam bilen esasy stator, tolgundyryjy statora AVR arkaly güýç berýär.AVR-iň ýokary netijelilik ýarym geçirijileri galyndy naprýa .eniýesiniň başlangyç pes derejelerinden oňyn gurulmagyny üpjün edýär.Tolgundyryjy rotoryň çykyşy üç fazaly doly tolkunly köpri düzediji arkaly esasy rotora iýmitlenýär.Düzediji güýçlendiriji basyjy, mysal üçin gysga utgaşma ýa-da fazadan daşary meňzeşlik bilen ýüze çykýar.AS440 beýleki elektron generatorlary bilen paralel işlemäge rugsat bermek üçin “droop” häzirki Transformator (CT) ýaly birnäçe elektroniki enjamlary goldaýar. ”

MX341 AVR
“Bu çylşyrymly AVR, WINTPOWER Hemişelik Magnit Generator (PMG) dolandyryş ulgamyna girizildi.PMG AVR arkaly esasy tolgundyryjy güýji üpjün edýär, generatoryň çykyşyna garaşsyz hemişelik tolgunma güýjüniň çeşmesini berýär.Esasy tolgundyryjy çykyş, esasy rotora, tolkun köprüsiniň üsti bilen, ulaldyjy basyş bilen goralýar.AVR içerki ýa-da daşarky näsazlyklar sebäpli yzygiderli aşa tolgunmakdan goraýar.Bu azyndan 5 sekuntdan soň enjamy tolgundyrýar.Dwigateli ýeňilleşdirýän ýük kabul ediş aýratynlygy generatoryň bir ädimde ulanylmagyny üpjün edip biler.PMG ulgamy bilen üç fazaly duýgurlyk zerur bolsa, MX321 AVR ulanylmaly.Örän deňagramsyz ýa-da ýokary çyzykly däl ýükler bolan programmalar üçin üç fazaly duýgurlygy maslahat berýäris. "

MX321 AVR

“AVR-lerimiziň iň çylşyrymlysy, sazlamak we öndürijiligi gowulandyrmak üçin MX341-iň ähli aýratynlyklaryny, üstesine-de, üç fazaly rms duýgurlygyny birleşdirýär.Naprýatageeniýeniň üstünden gorag gurulýar we gysga utgaşma tok derejesini sazlamak islege bagly desga. ”

Sarmalar we elektrik öndürijiligi
“Generator generatorlarynyň hemmesi 2/3 meýdança ýaralanýar.Bu naprýa .eniýe tolkun formasyndaky üçlügi (3-nji, 9-njy, 15-nji…) garmonikany ýok edýär we çyzykly däl ýükleri kynçylyksyz üpjün etmek üçin iň amatly dizaýn hasaplanýar.2/3 meýdança dizaýny, şnur bilen paralel bolanda, has ýokary egri çukurlar bilen görülýän aşa bitarap toklardan gaça durýar.Doly birikdirilen damper sargy, parallellik wagtynda yrgyldamalary azaldýar.2/3 çukur we seresaplylyk bilen saýlanan polýus we diş dizaýnlary bilen bu sargy, tolkun formasynyň ýoýulmagyny üpjün edýär. ”

Terminallar we terminal gutusy
“Adaty generatorlar, 3 fazaly gaýtadan birikdirilip, terminallara çykarylýan 12 ujy bilen, generatoryň sürüjisiz ujundaky örtüge dakylýar.Polat polat terminaly guty AVR-i öz içine alýar we müşderileriň simleri we bez tertibi üçin giň ýer berýär.Ansat girmek üçin aýrylýan paneller bar. ”

Şahta we düwmeler
“Generator generatorlarynyň hemmesi BS6861-den has gowy dinamiki taýdan deňagramlaşdyrylýar: Işleýän iň az yrgyldy üçin 1-nji bölüm.Iki sany göteriji generator ýarym açar bilen deňagramlaşdyrylýar. ”

INSULASI / A / GÖRNÜŞ
“Izolýasiýa ulgamy“ H ”synpy.Waranyň ähli bölekleri, statiki sargylar üçin zerur bolan ýokary gurluşy we aýlanýan komponentler üçin zerur bolan ýokary mehaniki güýji üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülen materiallar we prosesler bilen emdirildi. ”

Hil kepilligi
"Jeneratorlar BS EN ISO 9001-e hil barlagy derejesi bolan önümçilik proseduralary bilen öndürilýär."

“Bellenen naprýa regulationeniýäni kadalaşdyrmak, belli bir radio ýaýlym signallarynyň barlygynda saklanyp bilinmez.Işleýişiň islendik üýtgemegi EN 61000-6-2: 2001-iň “B” kriteriýalarynyň çägine girer.Hiç wagt durnuksyz naprýa .eniýe kadalaşdyrylyşy 2% -den geçmez ".

“NB Önümlerimiziň yzygiderli ösdürilmegi bize spesifikasiýa jikme-jikliklerini duýdurmazdan üýtgetmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin hökmany zat hasaplanmaly däldir.Önüm diapazonyna mahsus örtük çyzgysy. ”


 • Öňki:
 • Indiki:

 • AC Çotgasyz atlernator, 3Ph, 0.8PF, IP23, H izolýasiýa.
  MODEL 3 Faza / 50Hz / 340-415V 3 Faza / 60Hz / 220-440V-480V
  Garaşma güýji Üznüksiz güýç Garaşma güýji Üznüksiz güýç
  KVA KW KVA KW KVA KW KVA KW
  WT184E 22 18 20 16 25 21 23 18
  WT184F 30 24 27 22 34 28 31 25
  WT184J 44 35 40 32 51 40 46 37
  WT224D 55 44 50 40 63 51 57 46
  WT224E 70 56 63 50 80 64 72 57
  WT224F 88 70 80 64 101 80 92 74
  WT274C 110 88 100 80 126 101 115 92
  WT274D 125 100 113 90 144 115 130 103
  WT274E 150 120 137.5 110 172 138 158 126
  WT274F 165 132 150 120 190 152 172 138
  WT274G 200 160 180 144 230 184 207 166
  WT274H 220 176 200 160 253 202 230 184
  WT274J 250 200 230 184 287 230 264 211
  WT274K 275 220 250 200 316 253 287 230
  WT444D 300 240 275 220 345 276 316 253
  WT444E 350 280 313 250 402 322 360 287
  WT444F 413 330 375 300 475 379 431 345
  WT544C 500 400 450 360 575 460 517 414
  WT544D 550 440 500 400 632 506 575 460
  WT544E 650 520 575 460 747 598 661 529
  WT544F 715 570 650 520 822 655 747 598
  WT544G 825 660 750 600 948 759 862 690
  WT634C 880 704 800 640 1011 809 920 736
  WT634D 1000 800 910 728 1149 920 1046 837
  WT634E 1100 880 1000 800 1264 1011 1149 920
  WT634F 1250 1000 1100 900 1437 1149 1264 1034
  WT634G 1375 1100 1250 1000 1580 1264 1437 1149
  WT634H 1512 1210 1375 1100 1738 1391 1580 1264
  WT634J 1650 1320 1500 1200 1897 1517 1724 1379
  WT734C 1875 1500 1700 1360 2155 1724 1954 1563
  WT734D 2063 1650 1875 1500 2371 1897 2155 1724
  WT734E 2250 1800 2000 1600 2586 2069 2299 1839
  WT734H 2500 2000 2250 1800 2874 2299 2586 2069
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň